Werkgroep verkeer informeert

Werkgroep verkeer DK  informeert.

De werkgroep blikt terug – kijkt naar heden en vertrouwt op de toekomst die we samen gaan maken. 

“In ’t voorleden ligt het heden, in het nu, wat het worden zal.” -Willem Bilderdijk

C:\Users\Cor\Documents\129___11\Dorpsbelang Klijndijk\Pictures\roodborstje.jpg

Hoofdweg – Pandiek.

De Pandiek inclusief de ventweg gaat aangepast worden. Het laatste voorstel is om deze weg af te sluiten bij de Hoofdweg nummer 30, zodat doorgaand verkeer richting Emmen deze weg niet langer kan gebruiken.

De gemeente  is nog bezig (oktober 2020) met het uitwerken van voorstellen over de Pandiek en neemt daarover contact op met de aanwonenden.

Hoofdweg – richting Odoorn. 

Radarsnelheidscontrole Hoofdweg te Klijndijk, 16 maart 2019,
tussen 20.42 en 01.45 uur
Aantal passanten 550. 
Overtreders 95 (17.3%)
Hoogst gemeten snelheid 117 km/u

Tijdens de informatiebijeenkomst voor de inwoners (november 2019) over de gevolgen van het GVVP voor Klijndijk werd door de wethouder medegedeeld dat de eerder toegezegde aanpassing van de komgrens  niet uitgevoerd wordt. Tevens dat de vastgestelde hoge prioritering van aanpassing Hoofdweg, mede n.a.v. ingediende wensen van werkgroep/aanwonenden  en onderzoeksrapport van Politie onderzoeker, door de gemeenteraad ingetrokken is.

De geplande bespreking van het onderzoeksrapport uit 2018  in de gemeenteraad moet nog plaats vinden.

Ten behoeve van helderheid in de toekomst  heeft de werkgroep op 08-10-2020 het College verzocht schriftelijk  mede te delen welke planning zij heeft voor de rest van haar collegeperiode en de langere termijn planning voor de infrastructurele werken inclusief onderhoudswerkzaamheden aan de Hoofdweg. Antwoord van de gemeente komt nog.

Melkweg – binnen bebouwde kom. 

C:\Users\Cor\OneDrive\Documents\Dorpsbelang Klijndijk\werkgr. verk. vanaf 01-04-2020\IMG_2065 (2).JPG

Radarsnelheidscontrole 15-02-2019 Klijndijk, Melkweg  t.h.v. huisnr. 25, geldende maximum snelheid 50 km/u (Bibeko).

Tijdstip controle: 09:42 uur – 13.20 uur.
Passanten: 933
Overtreders: 83
Hoogst gemeten snelheid: 86 km/u.

Afspraken over herinrichting zijn gemaakt. Zie verder eindrapportage. 

T.a.v. Melkweg heeft werkgroep begin juli 2020 aan College voorgesteld om samen met Dorpsbelang,  2 jaar naar de ingebruikname van  rotonde Slenerweg, in overleg met DK te evalueren wat de gevolgen zijn van de opwaardering Melkweg van ErfToegangsWeg voor inwoners tot ontsluitingsweg /verbindingsweg  voor doorgaand auto verkeer tussen N 34 – Musselkanaal/ N391. Tevens om de kapotte wegbermen tussen de bomen langs de Melkweg als gemeente/wegbeheerder bij de komende herinrichting van de Melkweg  blijvend te herstellen en daarvoor niet de verantwoordelijkheid te leggen bij de aanwonenden.  

10-10-2020: werkgroep verkeer DK is nog steeds (oktober 2020) in afwachting van antwoord.

Uitvoering herinrichting Melkweg 2021: Voorlichting aanpak herinrichting Melkweg. De gemeente organiseert een informatieavond voor inwoners over de werkzaamheden. 

Oost-West verkeer.

C:\Users\Cor\Documents\IMG_2130.JPG

Op 23 september 2020 heeft de eerste informatiebijeenkomst over het Oost-West-verkeer plaatsgevonden, waarvoor alle betrokken dorpsbelangenorganisaties uitgenodigd zijn. Als een centrale onderzoeksvraag daarbij is benoemd: hoe kunnen we het doorgaande verkeer en de overlast van het doorgaande verkeer in onze bebouwde kommen beperken? Het uitgangspunt, beperk doorgaand verkeer in de kernen, was bij de vorige verkiezingen ook al het uitgangspunt. Dit is door de huidige politieke partijen en in het huidig coalitie akkoord vastgelegd. De vraag is: hoe en wanneer wordt dat nu en in de toekomst in de praktijk gebracht?

De werkgroep ziet hierin voor de inwoners en de gemeente goede mogelijkheden om burgerparticipatie handen en voeten te geven.

Snelheids vermindering – verhoging woongenot – actie inwoners gevraagd.

C:\Users\Cor\Documents\129___11\Dorpsbelang Klijndijk\Cor backup\Documents\Dorpsbelang Klijndijk\werkgr. verk. vanaf 01-04-2020\smiley.jpg
C:\Users\Cor\Documents\129___11\Dorpsbelang Klijndijk\Cor backup\Documents\Dorpsbelang Klijndijk\werkgr. verk. vanaf 01-04-2020\smiley.jpg

Vanuit de werkgroep is het idee geopperd, en door enige aanwonenden ondersteund, om in het kader van leefbaarheid en het verhogen woongenot en ook snelheidsvermindering Smiley ‘s (elektronisch waarschuwingsbord ) te plaatsen en de wegbermen te verfraaien.