Werkgroep verkeer gaat stoppen

Werkgroep verkeer DK gaat stoppen.

De werkgroep verkeer, gestart in 2017, heeft haar eindrapportage, met adviezen naar de toekomst, geschreven. Het rapport is aangeboden aan Bestuur DK en door haar besproken op de bestuursvergadering van 9 september 2020.

De werkgroep werkt eerst nu nog een paar lopende zaken af, zie eindrapportage. 

Het is de werkgroep gelukt, fors ondersteund door de inwoners, helder de problemen, de wensen van de inwoners en de oplossingen voor het behoud van woonplezier en veiligheid, ondersteund door Veilig Verkeer Nederland, onder de aandacht te brengen bij de ambtenaren, de wethouders en de raadsleden van de gemeente Borger-Odoorn. Ook brachten de inwoners massaal hun wens in bij de gemeente tot behoud van de huidige functie van de Melkweg bij het opstellen van een nieuw GVVP. 

De centrale wens van de inwoners en de werkgroep was het behoud woongenot en veiligheid en daarvoor het belang van de inwoners zwaarder te laten wegen dan het belang van de uniformiteit en de snelheid van het doorgaande autoverkeer vanaf de N34 door Klijndijk naar Musselkanaal. 

Resultaat.

De Hoofdweg is dankzij de inzet van de werkgroep een weg voor de aanwonenden gebleven en geen verbindingsweg naar de N34 voor doorgaand verkeer geworden. Evenzo komt er een veilige oversteek bij de Visserstraat naar het Valtherbos voor overstekende fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer.

De werkgroep betreurt dat het College en de gemeenteraad bij het vaststellen van het nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan de gemeentelijke wensen tot uniformiteit en snelheid, in het belang van het doorgaande autoverkeer op de Melkweg – Hondsrugweg, zwaarder heeft laten wegen dan de wensen van de inwoners van Klijndijk en de werkgroep. 

De planning is dat gemeente in 2021 de Melkweg binnen de bebouwde kom aanpast aan het nieuw gemeentelijke beleid. De gemeente streeft ernaar (zie ook vorig PN), in de komende periode, de aanwonenden van de Melkweg en de werkgroep te betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Melkweg.

Zie verder de Eindrapportage werkgroep verkeer DK, dat in week 29 geplaatst wordt op site Dorpsbelang. 

De eindrapportage van de werkgroep komt eind september 2020 op de site Dorpsbelang en is op te vragen via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com  of  wimoussoren50@gmail.com of bij bestuursleden Dorpsbelang.

Klijndijk, 20 september 2020.