Rapportage herinrichting Melkweg

Rapportage herinrichting Melkweg na bespreking 07-01-2020

Door werkgroep verkeer van Dorpsbelang is n.a.v. Dorpsbelevingsonderzoek 2017 i.s.m. gemeente rapport verkeer Klijndijk opgesteld en nadien de specificatie wensen Melkweg. Hierbij zijn o.a. de geformuleerde wensen voor versterking leefgebiedsfunctie, verbetering verkeersveiligheid, vermindering snelheid en doorgaand verkeer met gemeente besproken.

Reden heroverweging wensen.

  • Opwaarderen functie ETW naar GOW wegdelen.
  • Met de heroverweging als werkgroep een bijdrage te leveren aan de herinrichting Melkweg.

Uitgangspunten.

  • De functie weg is GOW.
  • De mogelijkheid in het GVVP van maatwerk.
  • Verminderen verkeersonveiligheid voor alle weggebruikers en de overlast voor aanwonenden. 
  • Verminderen onveiligheid bij de erf-, bedrijfs- en wegaansluitingen.
  • De mogelijkheid de maximum snelheid op een GOW wegdeel zogewenst op 30 km in bebouwde kom en 60 km buiten bebouwde kom te stellen.
  • Voorkomen dat de wegdelen door Klijndijk als verbindingsweg tussen N34 naar Musselkanaal gebruikt gaan worden. 
  • Uitvoeren beleidsuitgangspunt:

Voorkomen van niet gebiedsgebonden doorgaand verkeer door Klijndijk.

Voorwerk.

Het uitgangspunt in GVVP: “Als de uitgangspunten (van het GVVP) niet leiden tot de gewenste kwaliteit van de woonomgeving, dan is maatwerk mogelijk ”nemen we als leidraad.

Massaal hebben inwoners de wens geuit tot lagere snelheid van doorgaand verkeer.

De wensen, medio 2018, met verkeersdeskundige VVN besproken:

vastgesteld is o.a. dat op GOW wegdelen een maximum snelheid van 30 km in bibeko en 60km bubeko  ingesteld mag worden.

Het verschil in tijd  binnen  bebouwde kom tussen 50 km en 30 km bij constante snelheid is 37 seconden, van komgrens tot rotonde.

De beleefde veiligheid is groter en overlast door snelheid vermindert door de lagere snelheid 

Het risico en (letsel)schade is bij 50 km aanmerkelijk hoger  dan bij 30 km per uur. Dit ten gevolge van  reactie tijd, remweg en massa.

Geconstateerd is dat de wegkanten en erfaansluitingen  weer fors beschadigd zijn. 

Dit geeft  een onverzorgd wegbeeld in de bebouwde kom . Kapotte wegranden/wegaansluitingen geeft reële kans  op schade, die op wegbeheerder te verhalen valt.

Resultaten bijeenkomst 07-01-2020

Probleem definiëring:

Verkeersonveiligheid – overlast voor aanwonenden en verkeersdeelnemers

Ongeveer 50 onveilige erf-, bedrijfs- en wegaansluitingen in bibeko

Onveilige bedrijfs- en erfaansluitingen bubeko.

Overlast van doorgaand verkeer voor inwoners

Teveel te  hard rijdend doorgaand verkeer

Onveilige oversteekplaatsen voor o.a. fietsers, in beweging beperkte voetgangers, paarden  bij Visserstraat-Melkweg naar Valtherbos.

Onveilige oversteekplaats voor o.a. fietsers, in beweging beperkte voetgangers, paarden bij parkeerplaats Valtherbos 

Zorg dat afname doorgaand verkeer verandert in toename doorgaand verkeer.

Het gebruik van wegdelen Slenerweg- Melkweg  worden gebruikt als verbindingsweg N34 naar Musselkanaal (N391)

Slechte onderhoudsstaat bedrijfs-, erfaansluitingen en wegbermen

Geformuleerde wensen,oplossingen en opties, 07-01-2020.

Ter bespreking met gemeente

1. Melkweg inrichten als GOW met maximum snelheid 30 km

2. midden geleider(s) aansluitende wegen bij de rotonde

3. voor alle erven  en bedrijven veilige aansluitingen op Melkweg en ook over het

           fietspad 

4. veilige wegaansluitingen op Melkweg

5.  veilige laad-, los- en parkeerplek bij supermarkt 

6. veilige oversteekplaats voetgangers bij de bushalten

7. opsluitbanden aanbrengen bij alle wegaansluitingen 

8. bij aansluiting Visserstraat-Melkweg-Valtherbos:

voor gebruikers veilig ingerichte oversteekplaats fietsers, voetgangers, ook

 voor de in beweging beperkte mens               

9. voor de bushalte – richting Valthe- een snelheidsremmer plaatsen b.v. chicane of slinger – model Valthe of zo als bij inrichting wegen 2de Exloermond 

10. inhaalverbod instellen in en buiten de bebouwde kom, optie:    

           Niet overrijdbare (dubbele?) ononderbroken streep

11. gehele fietspad tot Valthe: asbelijning en onder-bebording 2 richtingen fietspad – fietspad te smal- randen scherp en in bebouwde kom geven de afwateringsgootjes problemen

12. bij parkeerplaats Valtherbos + recreatie voorziening en dierenkliniek: voor fietsers, paarden, voetgangers, w.o. ook  voor de in beweging beperkte  mens veilig ingerichte oversteek

13. veilig ingerichte oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Zefatweg, b.v. door middengeleiders

14. in hele bebouwde kom, opsluitbanden aanbrengen  i.v.m. kapot gereden en gevaarlijke wegbermen

15. analyseren of er door zichtbeperking van bomen er gevaarlijke aansluitingen op Melkweg zijn en zo ja, daar actie op ondernemen