Agenda Jaarvergadering Dorpsbelang 22 november 2022

 

Jaarlijkse vergadering Dorpsbelang Klijndijk 

Dinsdag 22 november 2022 19.45 tot 21.00 uur te Oes Hokkie 

Vergadering belegd door: Dorpsbelang Klijndijk 

Genodigden: leden DK 

Lezen: Agenda, Secretarieel verslag 2021-2022 

Meebrengen: Agenda, notulen vorige jaarvergadering, secretarieel jaarverslag 2022, financieel jaarverslag, presentielijst 

19:45 1. Opening   
 2. Vaststelling agenda   
 3. Notulen vorige jaarvergadering DK 2021   
 4. Secretarieel jaarverslag DK 2021 – 2022    
 5. Financiën  
Financieel jaarverslag 2021-2022  
Verslag kascommissie 
Samenstelling kascommissie 
Vaststellen contributie (€ 5,00 per lid, € 2,00 voor speeltuin?)  
 
 6. Werkgroepen 
Verslag activiteiten / financieel overzicht 2021 
Plannen van de werkgroepen voor 2023: 
Verkeer 
Ommetjes 
Schone Zietak  
Speeltuin  
Onderduikershol 4 mei 
Activiteitencie.  
 
 7. Samenstelling bestuur 
Leden zijn: Esther Bos, Ruby Velds, Ria Muller, Annemiek Kaspers (penningmeester)  
Volgens het rooster van aftreden treedt af en is niet herkiesbaar: Albert van Wijk.  
Kandidaat-leden: ? 
Tegen-/kandidaten, ondersteund met handtekeningen van 5 leden kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur. 
 
 8. Wijziging statuten ivm voldoen aan Wet WBTR.  
Na check van de notaris dienen onze statuten aan de Wet WBTR te voldoen. Ook het Huishoudelijk Regelement wordt hierop aangepast.  
Wij vragen in deze vergadering akkoord op deze noodzakelijke wijzigingen.   
9. Wijziging statuten  Bestuur wenst het boekjaar de vereniging te laten lopen van 1 januari tm 31 december. Wij vragen in deze vergadering akkoord op deze gewenste wijziging.    
 
 10. Wat wil Klijndijk? 
Het bestuur vindt het lastig haar leden te bereiken, het is veelal zenden. Bij deze de vraag? Wat wil Klijndijk?   
 
 11. W.t.t.k.    
22.30 12. Sluiting