Herinrichting Melkweg

Herinrichting Melkweg

Het bestuur DK heeft besloten om direct na het voltooien van de herinrichting Melkweg een 1e enquête te houden onder de aanwonenden Melkweg en De Linden. Dat willen we op een later moment nog eens doen.

Er zijn 28 reacties binnengekomen en 27 formulieren ingevuld.
Op de verschillende vragen kon met een cijfer worden geantwoord waarbij een 1 staat voor slecht en een 10 voor uitstekend.

U vindt dat gemiddelde cijfer tussen haakjes achter de vraagstelling.

De volgende meningen zijn gepeild:

  1. Wat vindt u van de Asfalteringswerkzaamheden (6.5)
  2. Hoe was het contact tussen de aannemer en u (4.4)
  3. Was er contact tussen de aannemer en u m.b.t. herbestrating uitrit (2.6)
  4. Is deze herbestrating goed afgewerkt ter plekke (5.4)
  5. Is er snelheidsbeperking dm.v. de midden geleiding (2.7)
  6. Wat vindt u van de aanpassing Visserstraat – De Linden (3.6)
  7. Is duidelijk aangegeven hoe bromfietsers op de rijbaan moeten (2.8)
  8. Is de 30 km zone voldoende afremmend (2.8)
  9. Is de snelheid op de Melkweg voldoende teruggebracht (2.3)

Doordat een aantal aanwonenden een bepaalde vraag heeft overgeslagen geven de cijfers een iets vertekend beeld alhoewel hier in de gemiddelden rekening mee is gehouden. Het algehele beeld is een dikke onvoldoende.

Op de achterzijde van de formulieren is veel gebruik gemaakt van aanvullende kritiek, wensen en oplossingen.

In grote lijnen wordt het nieuwe “plein” erg onveilig bevonden, te groot zodat verkeer op het plein rare manoeuvres uithaalt.

De nieuwe inrichting heeft onvoldoende effect, ook ter hoogte van de rotonde. De snelheid is er gevoelsmatig niet uit. Er is/blijft een brede wens om de hele Melkweg een 30 km gebied te laten zijn. De bebording v.w.b. de fietspaden moet nog worden aangepast zodat bromfietsen naar de rijweg gaan. De wens van een 30 km weg moet (opnieuw) via de politieke weg. Metingen zullen de feiten laten zien. Daaraan wordt gewerkt en ook daarover zullen wij u informeren. De huidige contacten met de gemeente zijn goed, we zullen het pad warm houden.

Verkeerssituatie ter hoogte van “het plein”

1.       Te weinig verlichting plein (gevaarlijk)

2.       Zijweg De Linde onvoldoende in beeld bij de weggebruiker

3.       Zijweg naar Valther-bos ook onvoldoende zichtbaar

4.       Versmalling valt te laat op in het donker

5.       Geen remmend effect door het plein

6.       Wordt soms gebruikt als Parkeerruimte door pakketbezorgers

7.       Geluidsoverlast remmen en optrekken

8.       Gevraagd was een veilige oversteek, die is er nu zeker niet

9.       Plein is te ruim, tegenliggers racen wie het eerst is. Plaats
voorrangborden.

10.   Bij gladheid gaat het hier met het autoverkeer zeker verkeerd (denk
aan bomen en tuinen en fietspad)

Verkeerssituatie Melkweg

1.       Onrustig weggedrag, wachten op ongelukken

2.       Nog geen verwijzing bromfietsen naar de rijbaan

3.       Hele Melkweg 30 km zone

4.       Middenstrook heeft geen remmend effect

5.       Alleen de aanwonenden hebben “last” van de midden-geleider

6.       Bij bord Bebouwde kom (gerekend vanaf Valthe) moet
wegversmalling komen

7.       Vaste smilies plaatsen en/of flitspalen

8.       Vracht en landbouwverkeer neemt al vroegtijdig de midden-geleider
om maar geen snelheid te hoeven verliezen

9.       Aanpassing bij de rotonde heeft geen enkel effect

10.   Veel teveel doorgaand vrachtverkeer door de Melkweg

Algemeen

1.       Angst voor nog groter verkeer overlast door nieuwe aansluiting N34

2.       Zonder handhaven geen verbetering

3.       Nadenken over Voet / Fietspad, wie mag daar gebruik van maken

4.       Kijk naar situatie Weerdinge en Noord Barge. Zo moet het (30km)

5.       Situatie nu gevaarlijker nog dan voorheen

6.       Aannemer heeft geen contact opgenomen m.b.t. herbestraten van de
aansluitingen

7.       Er wordt niet geluisterd naar bewoners, gemeente gaat z’n eigen
gang

8.       Asfalteringswerkzaamheden goed uitgevoerd. Mooi asfalt

9.       Doorgaand verkeer vanaf Emmen door Klijndijk leiden is niet
normaal

10.   Herinrichting voldoet niet aan het voornemen

Ondertussen staan op de N34 een aantal aanpassingen op stapel of worden inmiddels uitgevoerd. Ook dat zal wellicht gevolgen hebben voor Klijndijk. We houden de vinger aan de (gemeente)pols en zullen hierover rapporteren.