Nieuws werkgroep verkeer – Dorpsbelang Klijndijk

Op de agenda van Dorpsbelang Klijndijk: 10 juni as. een tweede bijeenkomst voor div. Dorpsbelangenorganisaties over resultaten n.a.v. het onderzoek over het doorgaande regionale Oost- West auto-verkeer in onze dorpen en de gevolgen van de nieuwe GVVP in onze gemeente.

De verbetering van de Oost West verbinding tussen N34  bij Klijndijk ,de N366 bij Ter Apel – rondweg Emmen ter verbetering leefbaarheid in de dorpen is daar onderdeel van.

Op 23 september 2020 is de eerste keer met Dorpsbelangen de oost-westproblematiek besproken en zijn er te onderzoeken varianten voor nieuwe infrastructuur opgesteld (ten gunste van de oost-westproblematiek in de zuidkant van de gemeente Borger-Odoorn). Ook is gebleken dat er behoefte is aan inzicht in de verkeerseffecten na uitvoering van de wegencategorisering conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan dat in oktober 2019 is vastgesteld.
In opdracht van gemeente heeft het bedrijf Royal HaskoningDHV met behulp van het verkeersmodel van Zuidoost-Drenthe onderzoek gedaan naar verkeerseffecten bij het uitrollen van de wegencategorisering conform bestaand beleid. Ook hebben zij onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de varianten die wij gezamenlijk hebben opgesteld in de bijeenkomst van 23 september 2020.

Het onderzoeksrapport behelst de visie op bereikbaarheid en mobiliteit voor onze regio Zuidoost Drenthe. De titel “Samenwerken aan een bereikbare regio” is een bewuste keuze.

Hierin wordt ook de wenselijkheid van de verbetering van de Oost- West verbinding tussen de N34 en de N366 ter verbetering van de leefbaarheid in de dorpen als object van verkenning opgevoerd.

In de bijeenkomst van 10 juni aswil, naast de presentatie van Royal HaskoningDHV de gemeente onder andere de volgende punten bespreken:

1. Mag een nieuw tracé een verkeersaanzuigende werking hebben voor verkeer dat nu buiten de gemeente om rijdt?

2. Mag een nieuw tracé ten koste gaan van natuurgebieden en/of essen?

3. Hoe wordt aangekeken tegen de eventuele nevengevolgen, zoals archeologie, ecologie, kosten, aan te kopen gronden, ruimtelijke/landschappelijke inpassing, openbaar vervoer, overlast voor bewoners rondom de nieuwe tracés, etc.?

4. Zijn er tracés die interessant genoeg zijn voor een eventuele vervolgstudie? En zo ja, welke en waarom?

. Kortom er wordt belangrijke informatie gegeven aan Dorpsbelangen deze en hoopt de gemeente belangrijke vragen te kunnen stellen.

Momenteel houdt het Bestuur zich samen met andere dorpsbelangen in de regio reeds met dit onderdeel bezig vanuit de gedachte “samen doen met betrokkenen dan kunnen we het beste resultaat halen voor alle betrokkenen”


Bestuur Dorpsbelang wil graag meedenken en meedoen – samendoen in belang van ons mooie dorp en haar inwoners. Dit samen met de inwoners. Wilt u met ons meedenken en meedoen b.v. in werkgroep regionaal verkeer, graag en laat het horen.
Wilt u anderszins reageren naar DK als het kan via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com of bestuursleden Dorpsbelang.