Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk

Periode 1 okt. 2019 tot 30 sept. 2020

75 jaar Dorpsbelang Klijndijk (DK)

Dorpsbelang Klijndijk is opgericht op 15 november 1945 en bestaat in 2020 dus 75 jaar.   

Reden tot een feestje, maar dat is er niet gekomen. De uitbraak van de coronapandemie gooide roet in het eten. Ook stelden de vijf bestuursleden vast dat er meer werk ligt dan zij kunnen/ willen verzetten.

Bestuur

De afgelopen bestuursperiode bestond het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk uit de volgende vijf personen: Cor Hogenkamp (voorzitter), Annemieke Kaspers (penningmeester), Menno Dankaart, Albert van Wijk en Marleen Claessens (secretaris).  

Volgens het rooster van aftreden treedt de penningmeester Annemieke Kaspers af.

Het bestuur is blij dat zij aangegeven heeft om voorlopig aan te willen blijven. De secretaris heeft gemeld af te treden. De vijf bestuursleden hebben ook het afgelopen jaar prettig samen gewerkt. Echter er is geconstateerd dat er meer (actieve) bestuursleden nodig zijn. Te meer ook omdat de burgerparticipatie vanuit de overheid een grotere rol van de dorpsbesturen vraagt. Aanvulling van het bestuur is dan ook dringend gewenst. Dankzij inspanningen van een paar bestuursleden is er inmiddels zicht op een uitbreiding met maar liefst 4 nieuwe leden.

Bij de jaarvergadering in november 2020 zou de bestuurswisseling plaatsvinden. Helaas kon ook deze niet doorgaan.

Financiën

Het financieel jaarverslag 2019- 2020 laat zien dat het jaar positief is afgesloten.
In verband met de Corona – pandemie heeft dit jaar geen kascommissie controle plaatsgevonden en er is dus ook geen decharge verleend.

Besloten wordt om de contributie voor 2020/ 2021 te handhaven zoals deze was:
 € 5,00 per lid en € 2,00 voor de speeltuin.

Activiteiten- commissie DK/ Udik

De activiteitencommissie bestaat uit bestuursleden en/of afgevaardigden van Udik, van DK en een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook voor 2020 waren een aantal activiteiten gepland zoals een potgrondactie, een schoonmaakactie, het paasvuur, Palmpasen (haantje op een stokkie), een brunch en wandeling met boswachter en Heel-Klijndijk-Bakt. Ook de rommel-markt was weer gepland na de zomer. Met de komst van corona zijn echter na februari 2020 maar zeer beperkt activiteiten mogelijk geweest.

De KCK (Kerst Culinair Klijndijk) dat in december plaats vond, is in financieel opzicht positief afgesloten, en ook in organisatorisch en culinair opzicht. Het voedsel dat is overgebleven, is geschonken aan het Leger des Heils dat hier dankbaar gebruik van maakte.

Er is een koffie-ochtend ingesteld op de woensdag. Het is dan mogelijk om binnen te lopen bij Oes Hokkie, voor een vraag aan het bestuur van DK, over de activiteitencommissie of over de werkgroep Ommetjes, of om iets te delen. Eén van de bestuursleden was dan aanwezig. Deze ochtend is een deel van het jaar niet mogelijk geweest.

Werkgroepen 

Werkgroep verkeer

In augustus 2020 heeft de werkgroep Verkeer de eindrapportage aan het bestuur van DK aangeboden. Daarmee is een periode van 3,5 jaar afgerond.

Vanaf het begin zijn de inwoners erg betrokken geweest en hebben veel inbreng gehad. Ondanks de vele tegenslagen is het gelukt om de wensen en belangen van Klijndijkers helder op tafel te krijgen. Het is gelukt om aandacht te krijgen voor de problemen rondom verkeer in Klijndijk, met dank aan de inzet van de werkgroepsleden, welzijnsorganisatie Andes die het proces ondersteunde, en Veilig Verkeer Nederland dat ondersteunde op het gebied van verkeerstechnische zaken.

Inwoners vroegen massaal om het behoud van de categorisering van de Melkweg als erftoegangsweg zodat het woongenot behouden en verbeterd zou worden. De werkgroep heeft er, ondersteund door inwoners, voor gezorgd dat bij ambtenaren, wethouders en politici helder is geworden wat er speelde in Klijndijk en welke wensen er lagen. Hoewel de realisatie van een 30 km/u-zone bij de Visserstraat als goed wordt ervaren, is het niet helemaal geworden wat inwoners wensten. Duidelijk is dat er simpelweg niet meer inzat.

De werkgroep heeft het bestuur van DK geadviseerd om zelf de coördinerende en initiërende rol rondom het thema verkeer weer op zich te nemen en om de werkgroep in winterslaap te laten gaan.

Het bestuur van DK heeft grote waardering en bewondering voor de vasthoudendheid en het geduld waarmee de leden van de werkgroep zich hebben ingezet voor de belangen van een groot aantal dorpsbewoners. Op verzoek van het bestuur werkt de werkgroep enkele zaken af.

Op een reactie vanuit de gemeente op de laatste brieven en vragen over de Hoofdweg en Pandiek wordt nog gewacht.

De werkgroep heeft deelgenomen aan een informatief gesprek met dorpsbelangenorganisaties en de gemeente over het doorgaand Oost-West verkeer in Borger-Odoorn.

Onderduikershol

De renovatie van het onderduikershol in het Valtherbos is gerealiseerd. Dit herinnerings-monument was daarmee op tijd hersteld voor de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe (en Nederland) in 2020. Een periode van twee jaar plannen maken door Plaatselijk Belang Valthe (PV) samen met Dorpsbelangen Klijndijk (DK), Staatsbosbeheer, gemeente Borger-Odoorn en het 4 mei-comité Valthe-Klijndijk is daarmee afgesloten met het resultaat in de vorm van een grondige renovatie. Met name Plaatselijk Belang Valthe heeft hier enorm veel werk voor verzet. Dorpsbelangen Klijndijk en de Hunzecommissie hebben subsidie verstrekt voor de panelen in/bij en de bewegwijzering naar het onderduikershol. Namens DK was Henk van der Veen hier actief bij betrokken. Alleen de bebording moet nog plaatsvinden. Dit heeft de werkgroep Ommetjes op zich genomen.

Helaas kon er tot nu toe door de corona geen feestelijke opening plaatsvinden.

Toegetreden voor DK tot het 4 mei-comité is Nicole van Rooij.

55 + Soos

In januari zijn we naar Stadtmuller in Klijndijk geweest.

In februari is het jaarverslag en financieel jaarverslag gepresenteerd en daarna hebben we Bingo gespeeld.

Sinds de uitbraak van de corona-crisis zijn er geen bijeenkomsten meer geweest.

Het bestuur is daarna nog een keer bij elkaar geweest en heeft toen besloten om een schrijven naar de leden te sturen.

We hopen dat iedereen in goede gezondheid deze crisis door komt en dat we elkaar zo gauw mogelijk weer kunnen ontmoeten.

Werkgroep Schone Zietak Klijndijk 

Leden: Cor Hogenkamp (DK), Jan van der Mark (inwoner), Erik Wellen (inwoner),) Martin Katoele (GGD Drenthe), Wiely Luttmer (waterschap Vechtstromen). Voor de gemeente Borger-Odoorn is er nog een vacature in de werkgroep. Tjakko Smith is tot de werkgroep toegetreden, hij is inwoner van Klijndijk en woont op korte afstand van de Zietak.

Door de coronacrisis zijn de fysieke overleggen van de werkgroep afgelast.

Begin 2020 is er een melding geweest van dumping van afval in het kanaal. Ook is er schade gemeld aan borden van het waterschap. Er is een breuk geweest in de persleidingen.

Ook dit jaar zij er verscheidene klachten over geuroverlast binnen gekomen en doorgegeven. Er is een klacht ingediend bij het provinciaal meldpunt voor milieuklachten.                                

De afgesproken snoeiwerkzaamheden t.b.v. vermindering van de stankoverlast die in 2019-2020 zouden plaatsvinden, zijn nog niet uitgevoerd.

Ook de snoeiwerkzaamheden in het Zietakkerbos zijn nog niet gerealiseerd.

Aan het college is op 26 oktober 2020 een brief gestuurd met de vraag wat de planning is voor de start van de snoeiwerkzaamheden en andere zaken t.b.v. het optimaliseren van de woonomgeving.

Werkgroep Ommetjes

Organisatie

De groep bestaat nu uit; Albert van Wijk, Jan van der Mark, Menno Dankaart en Arie de Goede. Jan Mulder heeft als bestuurslid werkgroep Ommetjes verlaten. Een nieuw bestuurslid wordt gezocht. Door de heersende corona pandemie is er dit jaar drie maal vergaderd.

Activiteiten

 • De jaarlijkse controle van de nestkastjes en het onderhoud aan de snipperpaden is onder ruime belangstelling met de jeugd uitgevoerd en een succes geworden.
 • De gele route heeft groot onderhoud gehad: voor 200 euro is geel zand aangebracht en alle paaltjes zijn opnieuw in de verf gezet.
 • Er is onderhoud gerealiseerd en extra controles zijn ingevoerd.
 • De website ‘Ommetjes Klijndijk’ wordt te weinig bezocht.

Financiën

 • Er is subsidie ontvangen van de gemeente à € 200,-
 • Uitgaven aan geel zand betroffen (zie boven) € 200,-
 • Ontvangen van Jannie Jalving € 570,-

Planning

 • Wandeltocht van 5 en 10 km uitzetten in december t.b.v. de Activiteiten commissie.
 • Schilderen paaltjes rode wandelroute.
 • Vervangen diverse vogelhuisjes en educatief paadje Zietakkerbos.
 • Uitzetten route naar het Onderduikerhol.

De speeltuincommissie

De speeltuincommissie bestaat uit de volgende leden: Arjen van der Veen, Andries van Veen, Marcel van Klinken, Johan Koops, Steve Hegen, Martin Kort en Michel Huls.

De speeltuincommissie komt normaliter 3 keer per jaar bijeen om te overleggen en de lopende zaken te bespreken en de lijst van de speeltuincontrole door te nemen. Als er aanleiding toe is komt de commissie vaker bijeen.

In december 2019 zijn we in gesprek gegaan met de gemeente in verband met te grote investeringen op een aantal toestellen op te lappen. Dat heeft geresulteerd in een gesprek in februari 2020, waarbij is afgesproken dat de gemeente de herinvestering van vijf toestellen zou meefinancieren. We hebben echter besloten om nagenoeg de gehele speeltuin te vernieuwen op basis van een eigen bijdrage (spaarpot en eigen werkzaamheid) en een bijdrage van de Rabobank. Daarmee konden we een begroting van ruim 50.000 euro dekken.

Na een inventarisatie van de gewenste speeltoestellen hebben we aan drie partijen offertes uit-

gevraagd. Vervolgens hebben we de directe aanwonenden onze plannen voorgelegd met de vraag of daar opmerkingen over waren. Daar is alleen maar positief op gereageerd. Wel was er het verzoek om wat groen te verwijderen. Dat hebben we met zelfwerkzaamheid meteen uitgevoerd. Vervolgens is de definitieve offerte uitgevraagd. Op basis daarvan hebben we besloten om alleen het duikelrek, de kleine wip, de twee wipkippen en het speeltoestel dat bij de school stond te behouden. De rest van de toestellen hebben we nog kunnen verkopen.

We hebben zelf het grondwerk begeleid waarbij de ondergrond nog behoorlijk is uitgebreid. Ook hebben we extra speelzand aangevuld. We hebben de ‘oude’ toestellen opgeknapt en in de kleur geverfd van de nieuwe toestellen, waardoor het één geheel vormt. Kompan heeft de toestellen en de nieuwe bankjes geplaatst.

We hebben weer een volledig vernieuwde speeltuin die weer jaren vooruit kan. Dank voor het meedenken van de gemeente, de bijdrage van de Rabobank, de positieve houding van de omgeving, Kompan als leverancier, Jan Kort voor het grondwerk en de leden van de speel-tuincommissie die er hard voor hebben gewerkt.

De speeltuin wordt regelmatig door één van de leden gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op eventuele gebreken aan de speeltoestellen en de staat van het speelterrein in zijn algemeen- heid. Ook wordt de prullenbak regelmatig geleegd. Eventuele gebreken worden in de log- boeken van de betreffende speeltoestellen bijgehouden. De speeltuincommissie houdt in het voorjaar, de zomer en in het najaar extra uitgebreide controle m.b.t. de speeltoestellen en het terrein. Daarbij worden de toestellen schoongemaakt, het zand wordt geëgaliseerd, de graskanten worden afgestoken en eventuele obstakels worden van het terrein verwijderd. Dorpsbelang zorgt voor het innen van de donateursgelden. De speeltuincommissie staat ook vermeld op de website van DK. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is weer verstrekt.

Het financiële jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd. Dit is in te zien bij de penningmeester van DK.

Overige zaken

DK heeft voor haar vrijwilligers de ‘gemeentelijke waardering vrijwilligers’ aangevraagd. De feestelijke uitreiking daarvan is uitgesteld. Ook het bezoek van (een afvaardiging van) de gemeenteraad is tot nader order uitgesteld.