Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk

Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk

periode 1 okt. 2020 tot 30 sept. 2021

Bestuur
De afgelopen bestuursperiode bestond het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk uit de volgende vijf personen: Cor Hogenkamp (voorzitter), Annemieke Kaspers (penningmeester), Menno Dankaart, Albert van Wijk. In de loop van 2021 traden Ria Muller, Ruby Velds en Esther Bos toe. Menno Dankaart gaf in augustus aan te stoppen met zijn bestuurstaken. Marleen ook, zij blijft echter aan als notulist. Het bestuur is blij dat zij aangegeven heeft om voorlopig aan te willen blijven.
Volgens het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar:

Cor Hogenkamp (voorzitter). Cor stelt zich niet meer beschikbaar. De bestuursleden hebben ook het afgelopen jaar prettig samen gewerkt, al was vergaderen lastig, online. We hebben in april een kaart rond gestuurd om mensen een hart onder de riem te steken. Bij de jaarvergadering in november 2021 zal een bestuurswisseling plaatsvinden. Voorzitter Cor Hogenkamp zwaait af en Ria Muller, Ruby Velds en Esther Bos treden toe.

Financiën
Het financieel jaarverslag 2020- 2021 laat zien dat het jaar positief is afgesloten. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en is er decharge verleend. Voorstel is om de contributie voor 2021/ 2022 te handhaven zoals deze was:  € 5,00 per lid en € 2,00 voor de speeltuin.

Activiteiten- commissie DK/ Udik
Verslag activiteitencommissie 2021
Na een lange zomer zonder activiteiten vanwege ‘vriendje ’Corona, was er op 16 september 2020 weer een voorzichtige start met de koffiemorgengroep.  Allen op anderhalve meter, maar iedereen was erg blij elkaar weer te zien. Daarmee werd het jaar 2020 ook meteen uitgeluid. Geen Kerst Culinair of andere activiteiten.

Pas in maart 2021 is er een actie gehouden om alleenstaanden en ouderen  een paas-groet te brengen met een paar artistiek gekleurde eieren. Op 21 juli, 18 augustus en 29 september waren er na een lange tijd weer koffiemorgens. Er was een wandel/ speurtocht op 26 september om (opnieuw) kennis te maken met Klijndijk.

We hopen het volgend seizoen weer wat meer te kunnen doen.

Werkgroepen 
Werkgroep verkeer
De werkgroep Verkeer van DK zoals deze er eerder was, is dit jaar gestopt. Er wordt nog in klein comité gewerkt aan de (afronding van de herinrichting van de) Melkweg door Cor en Jan Koopman, in samenspraak met Ria Muller. Er zijn nog twee slapende leden: Jan v.d. Mark en René van Goor.

Regio-werkgroep Verkeer: vanuit een aantal dorpen in de gemeente Borger-Odoorn is een werkgroep opgericht die zich met het doorgaand verkeer in de gemeente bezighoudt (het zogenaamd oost-west verkeer). Vanuit Klijndijk zijn een paar mensen hierbij aangehaakt waaronder de voorzitter en Jan Koopman.

Werkgroep Oost-westverkeer heeft een adviesnota voor de gemeente opgesteld. Deze is te vinden op de website van DK.

De Melkweg is opnieuw ingericht en momenteel vinden snelheidsmetingen plaats. DK heeft kort na de herinrichting een enquête onder de aanwonenden gehouden. De bevindingen van de aanwonenden staan op de website.

Werkgroep Onderduikershol
Henk v.d. Veen vertegenwoordigt met Nicole van Rooij DK in het 4 mei Comité Valthe-Klijndijk. Henk heeft onderstaande input aangeleverd:
2020: In het kader van het 75 jarige bevrijdingsfeest is er geld beschikbaar voor vernieuwing van het dan in slechte staat verkerende onderduikerhol.
Vanaf het plaatsen van de steen vind er jaarlijks een stille tocht plaats naar het onderduikerhol. Het ene jaar vanuit Klijndijk en het andere jaar vanuit Valthe. Jaarlijks vind er een herdenking plaats in samenwerking met de 3 scholen van Valthe en Klijndijk. De groepen 8 van de scholen geven de adoptie van het onderduikerhol over aan groep 7 ( nu alleen nog van de school in Valthe).
Op verzoek van o.a. scholen in Emmen en andere groepen vinden er excursies plaats naar het onderduikerhol waarbij het comité als gids fungeert. Tijdens zo’n bezoek van een school uit Emmen was Nicole van Rooij als docent aanwezig. Zij werd getroffen door het hele gebeuren. Zij was ook betrokken bij de organisatie van het bezoek van alle scholen uit de gemeente Borger-Odoorn aan 4 oorlogsmonumenten in het kader van 75 jaar bevrijding. Leerlingen van haar school zouden betrokken worden in de organisatie. Wegens corona ging de gebeurtenis in april 2020 niet door en ook niet in de herfst van 2020. Uiteindelijk is in april 2021 een filmopname gemaakt, bij en over deze monumenten en deze vertoond op de scholen.
Zowel de herdenking van 2020 als 2021 gingen niet door. Als alternatief hadden we een herdenking die op Facebook te volgen was en eventueel nog te zien op de site van het 4-5 mei comité. 2021: door verandering in het personeelsbestand van Staatbosbeheer is toestemming verkregen de ligging van het 2e onderduikerhol aan te geven.’

Werkgroep Schone Zietak Klijndijk 
In de werkgroep zitten momenteel vanuit Klijndijk: Roelf en Annemiek Bos, Margriet Blokzijl, Jan v.d. Mark, Tjakko Smit, Erik Wellen. 

Nog steeds stinkt de Zietak, met name na hevige regenval. Waterschap geeft aan dat ook de klimaatverandering hieraan ten grondslag ligt.
De eerder genomen monsters zijn zoek geraakt bij het Waterschap, er zijn opnieuw monsters genomen. Het Waterschap spreekt alleen over rottend blad en niet over de riool overstort in de Zietak. Volgens de gemeente is het Waterschap verantwoordelijk voor overlast en eventuele gezondheidsrisico ‘s. Daarom heeft de werkgroep onlangs schriftelijk het Waterschap verantwoordelijk gesteld.
De betrokken wethouder heeft toegezegd dat voor het eind van het jaar (2021) er nieuwe onderzoeksresultaten moeten zijn.

Begin januari 2022 komt de werkgroep weer bij elkaar.
Het bestuur van DK zal nog praten hoe de verbinding met DK vorm krijgt na het vertrek van de voorzitter van DK.

Werkgroep Ommetjes
Kort overzicht van de afgelopen 2 jaar: Jan Mulder is in 2020 gestopt, Menno Dankaart is in 2021 gestopt met alle bestuurlijke taken.

Albert van Wijk, Jan v.d. Mark en Arie de Goede gaan door en maken dankbaar gebruik van vrijwilligers als er iets moet gebeuren (bv. de snipperactie). De vier wandelroutes zijn onderhouden zoals het vervangen van paaltjes, snoeien, inspectie uitvoeren en het reageren op signalen van wandelaars. Publiciteit: de eigen website is geïntegreerd in die van DK met als voordeel dat alles over Klijndijk daar te vinden is (behalve Udik). Gewerkt is ook aan het updaten van borden bij de wandelroutes (en bij het onderduikershol) en er zijn nieuwe A5 flyers. De vlonder bij de Zietak is verwijderd: na herhaalde vernielingen stelde een ambtenaar vast dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan, niet alleen door een kapotte plank maar ook omdat daar de uitlaat van de riool-overstort is wat een risico voor de gezondheid vormt. De ambtenaar stelde dat de werkgroep verantwoordelijk is als er iets gebeurt. Daarop heeft de werkgroep de vlonder verwijderd.

De speeltuincommissie
JAARVERSLAG SPEELTUINCOMMISSIE 2020/2021

De speeltuincommissie bestaat uit de volgende leden: Arjen van der Veen,

Andries van Veen, Marcel van Klinken, Johan Koops, Steve Hegen, Martin Kort en Michel Huls.

De speeltuincommissie komt normaliter 3 keer per jaar bijeen om te overleggen en de lopende zaken te bespreken en de lijst van de speeltuincontrole door te nemen. Als er aanleiding toe is komt de commissie vaker bijeen. Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft de speeltuincommissie slechts één keer vergaderd en heeft er nog geen officiële opening plaatsgevonden. We zijn nog met de gemeente in gesprek gegaan of en op welke wijze de toegangsweg naar het KPN-gebouw kan worden aangepakt. In het najaar zal de aannemer de toegangsweg opnieuw leggen. De speeltuin wordt regelmatig door één van de leden gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op eventuele gebreken aan de speeltoestellen en de staat van het speelterrein in zijn algemeenheid. Tevens wordt de prullenbak regelmatig geleegd. Eventuele gebreken worden in de logboeken van de betreffende speeltoestellen bijgehouden. De speeltuincommissie houdt in het voorjaar, de zomer en in het najaar extra uitgebreide controle m.b.t. de speeltoestellen en het terrein. Daarbij worden de toestellen schoon gemaakt, het zand wordt geëgaliseerd, de graskanten worden afgestoken en eventuele obstakels worden van het terrein verwijderd. Dorpsbelang zorgt voor het innen van de donateurgelden. De commissie staat ook vermeld op de site van dorpsbelang. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is weer verstrekt. Het financiële jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd. Dit is in te zien bij ondergetekende en de penningmeester van Dorpsbelang

Namens de speeltuincommissie.

Arjen van der Veen.

Het financiële jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd. Dit is in te zien bij de penningmeester van DK.

Overige zaken
Het bezoek van (een afvaardiging van) de gemeenteraad is uitgesteld naar 25 januari 2022.