Werkgroep Schone Zietak

Optimaliseren woongenot bij de Odoorner Zijtak (de Zietak)

Optimaliseren recreatieve en toeristische waarde Odoorner Zijtak (de Zietak)

De Zietak was ooit een open vaarverbinding met het Oranjekanaal. Deze open verbinding is doorbroken door 2 dammen t.b.v. van het wegverkeer waarin duikers zijn gelegd voor de verbinding met Oranjekanaal. 

Naast de Zietak was er een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die ondertussen is gesloten. Nu is er een rioolgemaal die het afvalwater naar de rwzi in Sleen perst. Het rioolgemaal heefteen nooduitlaat voor eventuele calamiteiten. 

Aan weerszijden van de Zietak staan prachtige rijen beukenbomen.

Zowel zomers als in winterstemming biedt de Zietak met zijn bomen een prachtig gezicht.

70-80 jaar geleden werd er in de Zietak gevist, zowel bij de “kom” als bij de voormalige lossteiger, tegenover het huidige rioolgemaal kon men vissen.

In de “jaren 80” kwamen er van de aanwonenden en wandelaars klachten over stankoverlast bij “de kom” en bij de toen nog functionerende rwzi.

Een werkgroep heeft daarop i.s.m. met de gemeente en het toenmalige Zuiveringschap Drenthe de klachten geïnventariseerd en naar oorzaken en oplossingen gezocht. De Zietak in daarop aansluitend uitgebaggerd. Daarna was er doorzichtig water en werden er ook weer vissen in de Zietak gezien. De rwzi is ondertussen gesloten en is er een rioolgemaal met nooduitlaat in de Zietak overgebleven.

In DTV rapport 2010-2020 wordt “betere ontsluiting Zietak t.b.v. kanoën, vissen en schaatsen” als wens gemeld t.b.v. Recreatie en toerisme . Medio 2011 is de Zietak wederom uitgebaggerd n.a.v. stankklachten.

Medio 2016 is er i.s.m. met gemeente en waterschap, n.a.v. de klachten over stank bij het rioolgemaal en in de Zietak,gezondheid en elektra storingen, een werkgroep in het leven geroepen door DK. 

Deze werkgroep heeft klachten etc. geïnventariseerd en naar oplossingen gezocht. O.a. in het rioolgemaal bleken luchtlekkages te zijn . Deze gebreken zijn verholpen.  Illegale dumping of lozing zijn er niet gevonden. Het vrijwel stilstaande water en het vele beukenbladin de Zietak worden als een mogelijke oorzaak genoemd.

Als mogelijke (mede) veroorzaker van de stank overlast rond het rioolgemaal wordt het voormalig terrein  achter het gemaal genoemd. Dit is een aandachtspunt voor het waterschap.

Wens van de Werkgroep is om een blijvend en gedragen resultaat te bereiken.