Digitale agenda Klijndijk

Dorpsagenda Klijndijk 2010 — 2020

Dit is een doorlopende agenda met speerpunten/prioriteiten en andere knelpunten/wensen van de inwoners betreffende ons dorp Klijndijk, met als doel: verwezenlijking en ondersteuning van de punten genoemd in de toekomstvisie van Klijndijk.

De agenda biedt een overzicht van de ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen die er leven, wie actie moet ondernemen en de afrondingsdatum.

De toekomstvisie.

De inwoners van Klijndijk zien hun woonplaats als een woon- en werkdorp voor jong en oud voor nu en in de toekomst, met behoud en versterking van:

 • aard / karakter en het specifieke aanzien van het dorp,
 • het gevoel van veiligheid / geborgenheid,
 • de sociale samenhang en betrokkenheid van de bewoners op het dorp en dorpsgebeuren,
 • nabijheid en betrokkenheid, voor een ieder die dat wil en op eigen wijze in te vullen, binnen de kaders van het dorpse leven in het algemeen, zonder stedelijke anonimiteit.

Om dat te bereiken zijn randvoorwaarden / basisvoorzieningen nodig, zoals:

 • plek om te [blijven] wonen.
 • plek om te werken [ook voor kleinschalig ondernemerschap].
 • plek om te recreëren in en rondom het eigen dorp.
 • veilige leefomgeving [verkeer / sociaal].
 • goede bereikbaarheid [voorzieningen dorp / openbaarvervoer].
 • voorzieningen om elkaar te ontmoeten [sociaal, informatief, sport].
 • behoud van het Primair Basisonderwijs.

De dorpsagenda.

De Dorpsagenda bestaat uit twee delen, een prioriteiten/speerpunten lijst en een lijst met overige knelpunten/wensen die van minder zwaarwegend belang zijn en/of niet onmiddellijk hoeven worden aangepakt.

Voor beide agenda onderdelen geldt dat indien er zich, tijdens bepaalde ontwikkelingen en/of noodzakelijke werkzaamheden, de gelegenheid aandient punten uit beide lijsten kunnen worden “getild” om deze vervolgens “mee te nemen”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het riool moet worden aangepakt, dan tegelijkertijd een herinrichting van de straat realiseren.

Werkwijze:

Jaarlijks worden de punten geëvalueerd op voortgang van het proces en het resultaat van de inspanningen. Dit zal plaatsvinden op de Jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Klijndijk.

Overigeknelpunten /wensen:   
Woonomgeving:Groenonderhoud bermen,rotonde.Onderhoud
verbeteren,
verfraaien.
DK,GemeenteDeels:2009,2010Rotonde:2012 
 Honden- en met name paardenpoep op fiets-/wandelpad Melkweg, HoofdwegPaarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aan- spreken.DK,wijkagent. Meermalen besproken, niet te handhaven. Verantwoorde-lijkheid eigenaren
 Ontbreken van attentie bord, in/uitgaande kinderen. bij uitgang school op de Hoofd weg ontbreekt.Plaatsen waarschu- wingsborden overstekende kinderen op de Hoofdweg, ter hoogte van de school.DK, Gemeente, Velt en Vecht. Gemeente.Aug 2013 School gesloten 
Welzijn jongeren:Te weinig speel/sportmo- gelijkheden, m.n. jeugd 16 tot 21 jaar.Speel/sport mogelijkhe- den, m.n. jeugd 16 tot 21 jaar, toegang tot het sportveld. Meer voorzieningen, o.m. een hangplek, en/of eigen onderkomen.UDIK
DK
Sportveld Udik is toeganke-lijk 2011 
 Gebruik faciliteiten vakantiecentrum m.n. jeugd. DK. Afgewezen,
meerdere
malen
gevraagd.
Welzijn ouderenZwemmen op DK. 
het vakantiecentrum.
 Geen winkel in eigen dorp.Initiatief nemen voor een buurt- winkel.DK, Gemeente, Woonservi -ce, zorgin-stelling.2013/2014Geen geld bij instanties
      

Eéns in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten worden “gehoord”, zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.

Prioriteiten / speerpunten.

Categorie:Knelpunt / wensOplossingActie
door:
Afgerond per:Opmerkingen:
Woonomgeving:Toegangspad
naar”Oes Hokkie” verbeteren.
VerhardenDK,Gemeente2010 
 Nieuw bestemmings- plan ten behoeve van woningbouw.Opnemen in bestemmings- plan KlijndijkDK,GemeenteOpgeno-men in Actualisa-tie bestemmingsplan 2013. 
 Nieuwbouw huur/koop, m.n. voor starters en senioren plus revitalisering/ herontwikkeling bepaalde delen dorpskom.Opnemen in bestemmings- plan Klijndijk. Bouw huur- en/of koop levensloop- bestendige woningen.DK, Gemeente, Woon- serviceVisser-straat deels gereed 2014, rest in ontwikke-ling 
 Klijndijk een kern geven d.m.v. een Dorpsplein (speeltuin, ijs- /skeelerbaan, hangplek, ruimte voor dorpsactiviteiten en sociale ontmoeting).Opnemen in bestemmings- plan Klijndijk.PannakooiDK,Gemeente.Pannakooi in aanvraag/ bestelling Sept 2014Zie bijlage 2
 Sterke rioollucht Melkweg, Visserstraat, in/bij de Zietak.Stankvrij maken.DK, Gemeente, Velt en Vecht.  
Dorps-accomodatie:Gebouwtje peu- terspeelzaal komt/is vrij.Nieuwe bestemming: kleinschalige MFA school- locatie. (optie 1)DK. le actie: vooronder- zoek financie-ring.IsElfenbank je 
 “Oes Hokkie” is te klein, ongezellig, heeft achterstallig onderhoud.Uitbreiding Oes Hokkie tot volwaardig dorpshuis (optie 2) en verbetering toegankelijkheid voor mensen met een beperking.UDIK, Gemeente,(DK.)looptActie:
UDIK.
 In voorm. gebouw peuter- speelzaal een peu- terspeelzaal/op-vang terug.Onderzoek naar mogelijk- heden.DK, Sedna/An- des, Gemeente.Elfenbank jegevestigd 
Welzijn
inwoners:
Sociaal ontmoetings- en informatie steunpunt (WMO).Initiatief nemen, onder te brengen in “Oes Hokkie” (?)DK, Andes, Gemeente.2011Eind 2012 gestopt, wegens bezuinigingen bij Andes.
Verkeersveilig- heid:Melkweg: onnodig, te veel zwaar vrachtverkeer.Verbeteren op-/afritten N34, plaatsaandui- ding,omlei- ding vrachtverkeer, zijnde niet bestemmingsverkeer, Melkweg.DK,Gemeente, Provincie.N34 werkgroep vanuit Klijndijk actiecomité en DK betrokkenZie bijlage 1
 Op de Melkweg en de Hoofdweg wordt te hard gereden.Snelheidsrem- mende maatre- gelen. Herinrichting Melkweg en op grens be- bouwde kom. Handhaving. Brommers en scooters op de rijweg.DK,Gemeente, Wijkagent.Verlich- ting aangepast grens bebouwde kom voorjaar 2014Zie bijlage 1
en 2.
      
DorpsactiviteitenTerugloop deel- name dorps- activiteiten.Activiteiten- aanbod op dorpse schaal doorlichten en bestaande wensen inventariseren.DK2014 aantal activitei-ten afgelast of vervangen 
Recreatie en toerismeOntsluiting Zietak richting Oranjekanaal ten behoeven van kanoën, vissen, schaatsen.Contacten leggen m.b.t. haalbaarheid.DK,Gemeente, Provincie.20072013Nietrealiseerbaar
Gele paaltjes
route
Wegbezuinigd SBB, wens herstel routeOverleg SBB
en Plaatselijk
belang Valthe
DK en werkgroep ommetjesSept 2014 
Ommetjes voorzien van QR codesMeer(achtergrond)
info via app
 Werkgroep ommetjesloopt 

Als eindconclusie is door de inwoners genoemd:

Sterke punten1Rust, natuur, landelijke ligging en tochEr leeft een sterke
van Klijndijk, dicht bij Emmenwens het te behouden/
 2Veel mensen kennen elkaarversterken en uit te dragen.
 3Sterk verenigingsleven 

Dat behouden en waar mogelijk verbeteren! is ons gezamenlijk devies.

Nader bekijken van de nota:

Resultaten van de door DK en Udik, in samenwerking met Woonservice naar wonen, leefbaarheid en activiteiten, gehouden enquête bij de inwoners van Klijndijk, woonbelevingsonderzoek 2011, uitgewerkt door Roosje van Leer, van STAMM/CMO Drenthe.

Nader bekijken van de nota:

“Leefbaarheid is mensenwerk”, een leefbaarheidsonderzoek Gemeente Borger — Odoorn.

2011/2012.