OBS de Linderakkers

Obs De Linderakkers, openbare basisschool in Valthe.

De Linderakkers telt ongeveer 70 leerlingen, wat betekent dat we in 4 (kleine) combinatiegroepen onderwijs geven. We werken doorgaans aan een goed pedagogisch klimaat, we werken gestructureerd aan de basisvakken technisch- en begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden a.d.h.v. de methode Naut Meander en Brandaan.  

We bieden kinderen ervaringen op het gebied van sport, natuur, kunst en cultuur. Het geleerde passen kinderen toe door de ervaringen die ze opdoen te beschrijven in hun kind eigen Portfolio. Middels de zorg en begeleiding op onze school trachten we de leerontwikkeling van ieder kind te optimaliseren. We zijn dan ook trots op de leeropbrengsten die we behalen per kind, per groep en op school.

Stichting Peuterwerk heeft in onze school de voorschool. Dit betekent dat kinderen van 2,3 jaar tot 4 jaar 3x per week naar de voorschool kunnen.

De ouderbetrokkenheid op De Linderakkers is groot. Ouders helpen bij activiteiten, zoals ateliers, uitstapjes, schoolreisjes en andere activiteiten. Iedere combinatiegroep heeft jaarlijks een eigen podiummoment. Tevens helpen ouders in en om de school met overige activiteiten. Er is een actieve medezeggenschaps- en ouderraad. Ouders worden betrokken bij de leerontwikkeling van hun kind. Vanaf groep 1 kunnen ouders bijvoorbeeld een voorleesboekje meenemen naar huis, leerlingen vanaf de middenbouw krijgen wat huiswerk mee, zodat ouders kunnen zien wat de kinderen leren. Contacten tussen ouders en leerkracht vinden wij van groot belang. We zijn van mening dat dit de ontwikkeling van het kind optimaliseert. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 4 jaar

Wilt u een kijkje komen nemen op De Linderakkers? U kunt altijd een afspraak maken met juf Henriët Kamies (schoolleider, mob. nr.: 06 33873070) voor een oriënterend gesprek en rondleiding. Indien u ouders kent die nog een schoolkeuze moeten maken en die dit mogelijk niet lezen, breng ze op de hoogte en ook zij zijn van harte welkom.