Beleidsplan Dorpsbelang Klijndijk

Beleidsplan van de vereniging Dorpsbelang Klijndijk juni 2020

De doelstelling van Dorpsbelang Klijndijk 

Zoals in de statuten van de vereniging DK vermeld is de doelstelling:

Het behartigen van de belangen van het dorp Klijndijk en haar inwoners in de ruimste zin des woords, echter met voorbijgaan aan het behartigen van belangen van individuele personen, alsmede het organiseren van diverse activiteiten voor haar leden. 

De doelgroep bestaat uit de inwoners van Klijndijk. 

Werkwijze DK

Dorpsbelang Klijndijk (DK) wordt volledig gerund door vrijwilligers en maakt geen gebruik van betaalde krachten.

Het algemeen beheer berust bij het bestuur van DK dat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden bestaat dat wordt gekozen tijdens een algemene ledenvergadering. 

Onder de vlag van het bestuur van DK is een activiteitencommissie actief. Deze bestaat uit bestuursleden en/of afgevaardigden van Udik (de stichting die het dorpshuis Oes Hokkie in Klijndijk beheert), van DK en uit een groep enthousiaste vrijwilligers. 

De activiteitencommissie organiseert samen met vrijwilligers veel activiteiten ter instandhouding en bevordering van de ‘leefbaarheid’ van het dorp welke ook financiën opleveren voor de instandhouding van het dorpshuis Oes Hokkie.

Jaarlijks komt de activiteitencommissie met een financieel overzicht om verantwoording af te leggen. Vaste activiteiten zijn onder andere: een potgrond-actie, Haantie op stokkie, brunch, barbecue, koffieochtenden en een pub-quiz voor de inwoners van Klijndijk.

Verder zijn onder de vlag van DK een aantal commissies en werkgroepen actief die zich eveneens inzetten ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp Klijndijk zoals de speeltuincommissie, de werkgroep Ommetjes, de werkgroep Schone Zijtak en de werkgroep Verkeer.

(Het bestuur van) Dorpsbelang Klijndijk is aanspreekpunt voor het bevoegd gezag zoals de gemeente (Borger-Odoorn) en andere instanties die voor het dorp van belang zijn zoals de woningcorporatie. 

De wijze van verwerving van inkomsten

Dorpsbelang Klijndijk ontvangt jaarlijks contributie van haar leden. 

Daarnaast is er incidenteel sprake van giften, bijdragen, subsidies en donaties. 

Beheer van het vermogen

De financiën worden beheerd door de penningmeester van het bestuur van DK. Jaarlijks controleert een kascommissie het financieel jaarverslag en dit wordt bij de jaarlijkse ledenvergadering ter verantwoording aan de leden voorgelegd. 

Besteding van de middelen

De middelen worden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp.

Bijvoorbeeld middels een bijdrage aan het onderhoud van de wandelroute van de werkgroep Ommetjes Klijndijk, een bijdrage aan de renovatie van het onderduikershol in het dorp en een bijdrage aan de speeltuin voor onderhoud van de Pannakooi. 

Algemene gegevens Dorpsbelang Klijndijk

  • fiscaal nummer: 00 79 45 267
  • postadres: Hoofdweg 71, 7871 TE Klijndijk
  • telefoonnummer: 0591 513325
  • e-mailadres:dorpsbelangklijndijk@hotmail.com
  • website: www.klijndijk.info 
  • nummer van de Kamer van Koophandel: 40048971