Enquête herinrichting Melkweg

De enquête herinrichting Melkweg April 2020

De herinrichting binnen de bebouwde kom Melkweg Klijndijk. De meerderheid koos voor variant 2. 

In 2019 is  het nieuwe  Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld waarbij  de gemeente Borger-Odoorn gekozen heeft  om de functie van de  Melkweg te veranderen. De massaal ingediende wens van de inwoners Klijndijk om de Melkweg de functie van de weg(ETW), gericht op de veiligheid en het woongenot van de aanwonenden te behouden,  is niet overgenomen. In belang van de  uniformiteit voor het doorgaande verkeer,  is gekozen om de wegfunctie te veranderen. (in GOW)

Op verzoek van de werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk, heeft de gemeente ervoor gekozen de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk uit te voeren als één van de eerste “GVVP-projecten”. 

Samen met de inwoners heeft de werkgroep verkeer  hun wensen, o.a. om in de hele bebouwde kom snelheidsregulerende maatregelen en een  maximumsnelheid van  30 km te in te stellen,  ingebracht bij de wethouder.  Leidend voor het maken van de keuze bij de enquêtevarianten voor de inwoners koos de gemeente  voor uniformiteit, doorstroom en veiligheid.  Na de bewonersavond van 25-02-20 voor aanwonenden over de gemeentelijke plannen, waarbij een compromis werd ingebracht om minimaal een groter deel Melkweg tot 30 km -zone te maken t.b.v. rust en veiligheid inwoners,  heeft de gemeente deze plannen bijgeschaafd tot de in enquête  voorgelegde  varianten. 

Mede op verzoek van de  werkgroep verkeer van Dorpsbelang Klijndijk aan de gemeente om ook de overige inwoners van Klijndijk in de voorbereiding te betrekken,  heeft de gemeente via een oproep in Week  in Week uit  alle inwoners en andere doorgaande  weggebruikers uit andere dorpen uitgenodigd,  hun voorkeur via een digitale enquête te laten uitspreken tussen de gemeentelijke  varianten die volgens gemeente wenselijk en haalbaar waren. De planning is dat de gemeente de  voorkeursvariant uitwerkt en  voorlegt aan de gemeenteraad. De gemeente heeft  toegezegd met  de werkgroep te overleggen over de uitvoering herinrichting en van de snelheidsbeperkende maatregelen,  mede om ergernis b.v. vanwege geluidsoverlast te voorkomen.

Voorkeursvariant 2 gaat o.a. uit van een moeilijk overrijdbare middenstreep en een middengeleider bij de rotonde en een verkeersplateau met max 30 km ter hoogte van de Visserstraat.

De werkgroep wil zo mogelijk voor 26 mei nog een reactie geven aan gemeente College.

Wilt u naar werkgroep reageren dan graag via W Oussoren